Cơ quan thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử
 /// ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rốt ráo triển khai hóa đơn điện tử

0
Việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý.