Chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19  /// NGỌC DƯƠNG

Kế hoạch thẻ xanh Covid-19

75
Sau ngày 15.9, TP.HCM sẽ sử dụng thẻ xanh/thẻ vàng Covid làm công cụ thống nhất và chủ yếu để kiểm soát các thành phần dân cư trong quá trình “mở cửa” phục hồi kinh tế.